Postupanje sa svotom iznad blagajničkog maksimuma

Objavljeno: 11.01.2013. u kategoriji Česta pitanja

Ako je na kraju radnog dana utvrđeno da se u blagajni nalazi veća svota novca u odnosu na utvrđenu svotu blagajničkog maksimuma, svotu iznad blagajničkog maksimuma potrebno je uplatiti na račun (transakcijski račun kod banke) isti dan, a najkasnije sljedećeg radnog dana, sukladno čl.18.st.4.Zakona. OBVEZNIK KOJI SVOTU IZNAD BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA NE UPAĆUJE NA SVOJ RAČUN KOD BANKE U PROPISANOM ROKU, KAZNIT ĆE SE NOVČANOM KAZNOM OD 10.000,00 DO 500.000,00 KN, A ZA NAVEDENI PREKRŠAJ KAZNA ZA ODGOVORNU OSOBU U PRAVNOJ OSOBI JE OD 1.000,00 DO 50.000,00 KN. Svota novca iznad utvrđenog blagajničkom maksimuma utvrđuje se na sljedeći način:
  1.  Zbroj svih uplata tijekom dana +
  2. Početni saldo blagajne =
  3. UKUPAN PRIMITAK BLAGAJNE -
  4. Zbroj svih isplata tijekom dana =
  5. PROMET BLAGAJNE -
  6. Svota blagajničkog maksimuma =
  7. Svota iznad blagajničkog maksimuma
Ako je svota koja predstavlja promet blagajne manja na odnosu na utvrđeni blagajnički maksimum, cjelokupna svota ostaje u blagajni za sljedeći radni dan.Utvrđena svota iznad blagajničkog maksimuma uplačuje se na transakcijski račun obveznika fiskalizacije na način da se popuni Obrazac HUB 1 ili HUB 3. U pozivu na broj uputno je staviti datum na koji je utvrđena svota iznad blagajničkog maksimuma koja se polaže na račun.

Povratak na Česta pitanja