Postupanje s radnim knjižicama od 1. srpnja 2013.!

Objavljeno: 02.07.2013. u kategoriji Novosti

Elektronički zapis umjesto radne knjižice od 1. srpnja 2013.

 U Nar. nov., br. 79 od 27. 6. 2013. objavljen je Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik je donesen na temelju čl. 291.a Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), a stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.

 

Naime, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u nastavku: Zavod) dužan je u okviru elektroničke baze podataka o osiguranicima voditi elektroničke zapise s podacima osiguranika koji to svojstvo imaju po osnovi radnog odnosa.

Na temelju čl. 3. Pravilnika Zavod izdaje elektronički zapis na zahtjev:

  1. osiguranika fizičke osobe, hrvatskog ili stranog državljanina koji je obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mirovinsko osiguranje,
  2. fizičke osobe koja u Zavodu nema priznato svojstvo osiguranika iz točke 1. ovoga članka,
  3. tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zahtjev za izdavanje elektroničkog zapisa može se podnijeti Zavodu u elektroničkom obliku, preko korisničkih stranica Zavoda. Elektronički zapis izdaje se odmah nakon podnesenog zahtjeva i sadrži podatke u trenutku izdavanja elektroničkog zapisa.

Sve radnike koje zapošljavate od 1. srpnja 2013. trebate uputiti da vam dostave elektronički zapis umjesto radne knjižice.

Postupanje s radnim knjižicama od 1. srpnja 2013.

 Dana 1. srpnja prestaje važiti radna knjižica kao javna isprava. Obveza je poslodavca da najkasnije do 1. listopada 2013. radniku vrati radnu knjižicu. Prije izvršenja povrata radne knjižice, ovlaštena osoba poslodavca dužna je u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku »Bilješke«.

Radna knjižica se ne zaključuje s danom povratka iste radniku, nego se ostavlja otvoren staž kod zadnjega poslodavca.

U Bilješke trebalo bi upisati tekst:

Temeljem čl. 299. st. 2. Zakona o radu, prije vraćanja radne knjižice radniku, u radnoj knjižici precrtane su sve nepopunjene rubrike.

Pečat:                                                                                                       Potpis:

________________________

                                

Moguće je da prije vraćanja radne knjižice radnicima, nekima od njih prestane ugovor o radu. U tom slučaju također se više ne upisuje prestanak rada u radnu knjižicu, budući da je ona kao javna isprava prestala važiti 1. srpnja 2013. Tom radniku će se, kao i ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, samo precrtati prazne rubrike i staviti prednja napomena.

Radnici trebaju potpisati preuzimanje radne knjižice.

Radne knjižice koje poslodavac nije u mogućnosti vratiti radnicima, dužan je dostaviti područnom uredu HZMO-a, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima. Njih treba osobno odnijeti, a savjetujemo da se sačini popis knjižica koje se vraćaju i da HZMO potvrdi primitak.

 

KOJI ĆE DOKUMENT ZAMIJENITI RADNU KNJIŽICU DO DONOŠENJA PODZAKONSKOG AKTA?

Radnom knjižicom vraćenom radniku, radnik se može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti. Ako za te potrebe radnik može dokazivati određene činjenice radnom knjižicom, ne vidimo nikakvu zaprjeku da do izdavanja elektronskog zapisa, osoba koja se zapošljava te činjenice može dokazivati radnom knjižicom i kod novoga poslodavca. Međutim, ako mu je kod prethodnog poslodavca radni odnos prestao nakon 1. srpnja 2013., taj podatak neće biti upisan u radnoj knjižici, a novom poslodavcu može biti važan zbog, primjerice, utvrđivanja ukupnog radnog staža, zbog dodatka na plaću, ili utvrđivanja je li radnik kod prethodnog poslodavca ostvario pravo na puni ili razmjeran dio godišnjeg odmora. U tom slučaju novi poslodavac može tražiti od radnika potvrdu prethodnog poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa.

Naime, svi poslodavci su u obvezi prema čl. 124. ZR-a u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti radniku sve isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.
U potvrdi o zaposlenju, osim podataka o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, poslodavac ne smije naznačiti nešto što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.

Primjer potvrde o zaposlenju (čl. 124. st. 2. ZR-a):

 

Poslodavac

______________

U __________, _____________ god.

Broj: ______________

Na temelju čl. 124. st. 2. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) Poslodavac izdaje sljedeću

POTVRDU

o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

1. Radnik __________________, bio je u radnom odnosu kod Poslodavca u vremenu od ________________ do _______________, s kojim danom mu je prestao radni odnos.

2. Za vrijeme rada kod poslodavca Radnik je obavljao poslove:

- ____________________ u vremenu od _________ do __________ god.

- ____________________ u vremenu od _________ do __________ god.

- ____________________ u vremenu od _________ do __________ god.

- ____________________ u vremenu od _________ do __________ god.

                                                                                                    Poslodavac

____________________________

 

Neizdavanje potvrde, odnosno izdavanje potvrde protivno ZR-u sankcionirano je kao najteži prekršaj, za kojeg je propisana novčana kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kn.

 

Preuzeto sa: teb.hr

Povratak na Novosti