Opći uvjeti poslovanja ureda Želja

Objavljeno: 08.06.2021. u kategoriji Česta pitanja Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja računovodstveno / knjigovodstvenog ureda Žalja

10000 Zagreb – Stupnička 2 – OIB 27705298372

 

 

(u daljnjem tekstu ured)

 

Čl. 1

Područje primjene Općih uvjeta

                                           

Opći uvjeti za pružanje usluge računovodstvenog servisa primjenjuju se na poslovni odnos između Ureda i pravnih i fizičkih osoba kojima Ured na temelju sklopljenog ugovora pruža usluge računovodstvenog servisa (u daljnjem tekstu : klijent).

Potpisivanjem ugovora, klijent prihvaća uvjete korištenja usluge računovodstvenog servisa utvrđene ovim Općim uvjetima.

U smislu ovih Općih uvjeta usluge računovodstvenog servisa obuhvaćaju: obradu podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, pripremu i vođenje poslovnih knjiga, pripremu i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, obradu podataka u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg izvješća te financijskih podataka za statističke ,porezne i druge potrebe.

Opći uvjeti dopunjuju posebne pogodbe utvrđene ugovorom između Ureda i klijenta. Ovi Opći uvjeti vrijede za sve kasnije dodatke ugovora, dopune i priloge koji se nadovezuju na ugovor.

U slučaju neslaganju Općih uvjeta i posebnih uvjeta i posebnih pogodbi obvezujuće su posebne pogodbe. Opći  uvjeti  primjenjuju se prije dispozitivnih zakonskih odredbi kojima se uređuju obvezni odnosi.

Opći  uvjeti, zajedno s njegovim prilozima, izmjenama i dopunama sastavni su dio ugovora o pružanju knjigovodstveno-računovodstvenog  servisa kojim su uređeni  međusobni odnosi klijenta i Ureda.

Čl. 2

Usluge koje pruža Ured

Ured pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge trgovačkom društvima,obrtnicima,fizičkim osobama i ostalim subjektima u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju njihovo financijsko poslovanje i vođenje računovodstva.

Usluge koje Ured pruža su: prihvat knjigovodstvenih isprava, kontiranje, knjiženje, obračuni,sastavljanje financijskih, statističkih i poreznih izvještaja, izvještavanje nadležnih tijela, čuvanje podataka, te ostale usluge vezane za pružanje usluga računovodstvenog servisa.

 

Čl. 3

Radnje prije sklapanja ugovora

Prije sklapanja ugovora klijent daje na uvid osnovnu dokumentaciju tj rješenja o osnivanju trgovačkog društva ili obrta, rješenje o minimalno-tehničkim uvjetima, karton deponiranih potpisa ovlaštenih osoba, potvrda/obrazac o stvarnim vlasnicima.

Podaci iz prethodnog stavka služe za određivanje cijene pružanja usluge računovodstvenog servisa. Na ovaj način utvrđena  cijena podložna je izmjeni čim se utvrdi da podaci koje je klijent dao nisu točni ili je opseg poslovanja povećan, čime je uvjetovano i povećanje opsega knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova. Ako se steknu opisane okolnosti, klijenta se prethodno o tome obavještava i traži se njegova suglasnost za izmjenu ugovorene cijene, kao uvjet za nastavljanje ugovornog odnosa.

 

Čl. 4

Provođenje postupka propisanog Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Pri ugovaranju usluge računovodstvenog servisa Ured može provoditi analizu klijenta kojom prosuđuje rizik od zlouporabe pranja novca i financiranja terorizma, te pribavlja potrebne podatke i dokumente.

Pri ugovaranju usluge računovodstvenog servisa klijent će dostaviti podatak o stvarnom vlasniku klijenta.

 

Čl. 5

Sklapanje ugovora

Ugovor o pružanju usluga računovodstvenog servisa sklapa se na neodređeno vrijeme.

Prava i obveze iz ugovornog odnosa između Ureda i klijenta započinju s danom naznačenim u čl. 2 Ugovora o pružanju usluga računovodstvenog servisa.

Ured je obvezan klijentu pri sklapanju ugovora uručiti Opće uvjete i priloge što klijent potvrđuje potpisom na ugovoru.

 

Čl. 6.

Predaja i preuzimanje dokumentacije 

Klijent predaje dokumentaciju potrebnu za obavljanje usluge računovodstvenog  servisa na način i u rokovima određenim ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Pod dokumentacijom se podrazumijeva knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, popis imovine i obveza, financijski izvještaji  i druga dokumentacija koja je potrebna za obavljanje usluge računovodstvenog servisa odnosno koja nastane tijekom obavljanja usluge. Dokumentacija koja se podnosi za potrebe izvještavanja putem JOPPD obrasca zahtijeva ažurnost, što znači da je klijent dužan pravodobno dostaviti obavijest o izvršenim isplatama. Klijent odgovara za istinitost i potpunost predane dokumentacije. Dokumentacija se dostavlja u radnom vremenu Ureda osim kada je iz opravdanih razloga drugačije dogovoreno

Čl. 7.

Dokumentacija koju klijent predaje i preuzima od računovodstvenog servisa tijekom  poslovne godine, rokovi za predaju  i obradu dokumentacije

 

Klijent je obvezan dokumentaciju koja nastane tijekom poslovne godine predati računovodstvenom servisu najkasnije u roku od 15 dana od njezinog nastanka osim ako dinamika iz opravdanih razloga zahtijeva kraće vrijeme.  Klijent je obvezan dokumentaciju predavati u rokovima i prema dinamici koja osigurava da se sva porezna i druga izvješća mogu pravovremeno izrađivati  i dostavljati u nadležna tijela.

 

Čl. 8

Dokumentacija koju računovodstveni servis predaje klijentu za proteklu godinu 

Računovodstveni servis se obvezuje za proteklu poslovnu godinu predati klijentu potpuno obrađenu.

Klijent predaje knjigovodstvene isprave i ostalu dokumentaciju te preuzima informacije i izvještaje direktno u računovodstvenom servisu.

 

Čl. 9

Naknada i uvjeti plaćanja 

Naknada  za pružanje usluga računovodstvenog servisa utvrđena je kalkulacijom na bazi cjenik i obima posla.

U slučaju da klijent zatraži pružanje usluge koja nije ugovorena  takva usluga se posebno ugovara i naplaćuje.Ako je odstupanje od iznosa ugovorene naknade plus  ili minus 20% i više od prethodno ugovorene naknade , sklapa se dodatak ugovoru kojim se mjesečna naknada korigira za ukupno odstupanje u odnosu na ugovorenu naknadu.

Ured ispostavlja klijentu mjesečne račune za obavljene usluge sukladno ugovoru, s rokom dospijeća navedenim  na računu. Klijent je obvezan platiti ukupan iznos  neosporenih troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i to do datuma dospijeća  naznačenog na računu.

Ured zadržava pravo naplate kada  zbog neodgovarajuće, neispravne ili  nepotpune dokumentacije nije u mogućnosti pružiti uslugu u cijelosti.

 

 

Čl. 10.

Arhiviranje dokumentacije

Ured arhivira dokumentaciju do isteka zakonskih rokova za predaju financijskih i poreznih izvještaja klijenta.

Protekom navedenih rokova, Ured vraća klijentu dokumentaciju, a koji je preuzima na čuvanje do isteka propisanih rokova.

Ured. ne odgovara, niti je dužan čuvati klijentovu  preuzetu  dokumentaciju nakon proteka roka od tri mjeseca od dana raskida  ugovora.

 

Čl. 11.

Odgovornost 

Ured osobito odgovara za:

-nepravilno kontiranje i knjiženje ispravne knjigovodstvene dokumentacije

-neažurnost u računovodstvenoj obradi i kašnjenje u odnosu na propisane rokove, a ako je klijent dostavio dokumentaciju pravodobno i u potrebnoj kvaliteti, te podmirio obveze iz ugovora

-gubitak primljenih dokumenata

-odavanje poslovne tajne u izvršavanju poslova iz ugovora.

Klijent osobito odgovara za:

-neistinitost dokumentacije,

-nedostatnost dokumentacije,odnosno ako dokumente o poslovnim promjenama ne preda knjigovodstvu na obradu,

-iskazivanje netočnih podataka u inventuri,

-kašnjenje u predaji dokumentacije,

-nepredavanje dokumentacije,

-neovjerenu dokumentaciju od strane ovlaštene osobe,

-nepravodobno i nepotpuno dostavljene dokumentacije za potrebe prijave/odjave preko servgisa e-HZMO i e-HZZO, ukoliko su ugovoreni.

 

Čl. 12.

Isključenje odgovornosti

Ured ne odgovara za sadržaj knjigovodstvenih isprava koje se sastavljaju na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog događaja i koje moraju nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o nastalom događaju niti za štetu koja može nastati klijentu ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja knjigovodstvenih isprava.

Klijent je obvezan odmah nakon saznanja javiti Uredu isključivo u pisanom obliku sve izmjene ili novonastale okolnosti koje mogu biti  važne za provedbu usluge. Ured neće snositi odgovornost za nepravodobno i nepotpuno dostavljenu dokumentaciju, te moguće štete i kazne proizašle na temelju njih.

Čl. 13.

Obveza čuvanja tajnosti podataka

Ured  se obvezuje kao poslovnu tajnu čuvati činjenice koje dozna o klijentu, podatke do kojih dođe obavljajući poslove servisa za klijenta te informacije i izvještaje proizašle iz obavljanja poslova.

Svi djelatnici koji obavljaju poslove računovodstveno knjigovodstvene usluge, obvezni su čuvati kao poslovnu tajnu podatke do kojih dođu obavljajući poslove servisa za klijenta ili ih saznaju na neki drugi način i ne smiju ih otkriti ili učiniti dostupnim trećim osobama.

Podaci se smiju priopćavati trećim osobama samo uz izričitu pisanu suglasnost klijenta.

Klijent je suglasan sa korištenjem i obradom osobnih podataka od strane djelatnika Ureda u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN42/2018, kojim se osigurava provedba uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. O zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ Opća uredba o zaštiti podataka.

Čl. 14

Obveza izvješćivanja o promjenama

Klijent se obvezuje obavijestiti računovodstveni servis bez odgađanja, pisanim putem, o svim promjenama bitnim za obavljanje usluge servisa.

 

Čl. 15

Privremeno uskraćivanje pružanja usluge 

Ured ima pravo privremeno uskratiti ugovorene usluge klijentu te ga o tome obavijestiti ako za vrijeme ugovornog odnosa utvrdi postojanje okolnosti vezanih za naplatu potraživanja .

Ako klijent ne podmiri dugovanje ni nakon isteka 15 dana od dana privremenog ograničenja usluge,  može pokrenuti raskidanje ugovornog odnosa i pokrenuti prisilni naplatu potraživanja .

 

Čl. 16

Nadležnost u slučaju spora

Sporovi koji bi proizašli iz ugovora primarno će se pokušati riješiti mirnim putem a ako ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na navedeni način, mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

 

Čl. 17.

Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01.01.2021.

 

Povratak na Česta pitanja Opći uvjeti